Chairman D. B. Ravi Reddy
Ushodaya Educational Society
Phone: 91-8622-212779
Email: ravireddy@gist.edu.in
President J. S. Ranganaayakulu
Ushodaya Educational Society
Phone: 91-8622-212779
Email: ranganaayakulu@gist.edu.in
VicePresident V. Sudhakar Reddy
Ushodaya Educational Society
Secretary N. Sudhakar Reddy
Ushodaya Educational Society
Phone: 91-8622-212779
Phone: 91-8622-212780
Email: nsreddy@gist.edu.in, correspondent@gist.edu.in
Joint  Secretary P. Srinivasulu Reddy
Ushodaya Educational Society
Phone: 91-8622-2124779
Phone: 91-8622-2124780
Email: srinivasulureddy@gist.edu.in
Treasurer Y. Vijaya Shankar Reddy
Ushodaya Educational Society
Phone: 91-8622-212779
Phone: 91-8622-212780
Email: yvsreddy@gist.edu.in 
EC Member D.Vinaya Kumar Reddy
Ushodaya Educational Society
EC Member D.Vidyadhara Kumar Reddy
Ushodaya Educational Society
EC Member P.Audisesha Reddy
Ushodaya Educational Society
EC Member S.Jayachandran
Ushodaya Educational Society